Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Stokman Juridisch Advies gevestigd te Den Haag.

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Stokman: de eenmanszaak Stokman Juridisch Advies arbeidsgeschillen.
  b. cliënt: de contractspartij van Stokman.
  c. honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten als bedoeld onder sub e – die Stokman voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
  d. verschotten: de kosten die Stokman in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt (waaronder griffiegeld, deurwaarderskosten).
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

III. Overeenkomst van opdracht
a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Stokman is aanvaard.
b. Stokman houdt zich het recht voor om in geval van belangenconflict een opdracht te weigeren of terug te geven.
c. De cliënt stemt ermee in dat Stokman de overeenkomst laat uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 1. Declaratie
  a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.
  b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
  c. Stokman is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 2. Betaling
  a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Stokman gestelde bank- of girorekeningen leidt tot kwijting van de cliënt.
  b. Betaling van declaraties van Stokman dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
  c. Indien Stokman invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.
  d. Indien een declaratie, ondanks aanmaning niet wordt voldaan, kan Stokman haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het voorschot niet is betaald, kan Stokman haar werkzaamheden opschorten. Stokman is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op genoemde grond.
 3. Aansprakelijkheid
  a. De aansprakelijkheid van Stokman jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag voor de verleende diensten en/of verrichte werkzaamheden, doch hoogstens tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Stokman gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
  b. Bij mediation geldt daarenboven de uitsluiting van aansprakelijkheid van artikel 9 van het Mediation Reglement van het NMI.
  c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Stokman.

VII. Inschakeling derden
a. Bij het inschakelen van derden door Stokman, zal Stokman steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Stokman is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
b. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel VI geldt tevens voor het geval Stokman aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door Stokman bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

VIII. Geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Cliënten tonen zich voorafgaand aan een eventueel gerechtelijke procedure reeds nu voor alsdan bereid om middels onderling overleg dan wel middels professionele mediation tot een oplossing van het geschil te komen