Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

Stieneke Stokman-Prins, 67 jaar, gehuwd, 3 kinderen
Corn. Jolstraat 62
2584 ET Den Haag
070 3523809 / 06 20010345
stokmanmediation@outlook.com

Opleiding

 • Rechtsgeleerdheidheid RU Leiden, afgestudeerd in studierichtingen Nederlands Recht (burgerlijk recht) en Notariaat (1970-1976);
 • Diverse na- en bijscholingscursussen en verdiepingscursussen. Bijv. ter actualisering van de juridische kennis (nieuw Burgerlijk Wetboek, Bestuursrecht, Procesrecht, Arbeidsrecht);
 • Personeelsmanagement bij De Baak, Noordwijk;
 • Mediation bij Mediation Trainings Instituut, NMI-mediator (2004), Mfn geregistreerd mediator tot 1 januari 2019.

Werkervaring

 • Mede-oprichter Stichting Rechtsbijstand Onderwijsbestuurders (SRBO) vanaf juni 2014. Verlenen rechtsbijstand aan individuele bestuurders in het onderwijs, alsmede advisering m.b.t. werkgeverstaak en organisatie onderwijsbestuurders.
 • Directeur-eigenaar Stokman Juridisch Advies (januari 2006 – heden). Onderwijsspecialist. De activiteiten zijn met name juridisch adviseur bij arbeids- en medezeggenschapsgeschillen resp. bemiddelaar. Incidenteel en met een zekere regelmaat buiten het onderwijs werkzaam.
 • Juridisch adviseur bij de Besturenraad protestants christelijk onderwijs (1991 – 2006, thans Verus). Advisering aan directies en besturen in primair en voortgezet onderwijs bij personeelsproblemen, medezeggenschap, klachtbehandeling en regelgeving. Daarnaast ook werkzaam als docent bij voorlichtingscursussen op het gebied van arbeidsrecht, medezeggenschap, cao, (preventie van) conflicten en personeelsbeleid.
  • In deze functie is veel ervaring opgedaan als adviseur aan schooldirecties, als overleg- en onderhandelingspartner van juristen van vakbondsorganisaties en advocaten, als bemiddelaar en als procesjurist (kantongerechtsprocedures, procedures voor geschillencommissies en commissies van Beroep);
 • Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Leiden. Werkzaam als docent en onderzoeker; lid van de faculteitsraad en secretaris van de vakgroep (1981 – 1991);
 • Juridisch medewerker bij de Koninklijke Notariële Broederschap. Werkzaam als juridisch adviseur voor de leden van de beroepsvereniging en als secretaris van een aantal adviescommissies (1976 – 1981). Met name op het gebied van het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Nevenactiviteiten

 • Lid Raad van Toezicht CSG Het Streek te Ede (2016 – heden)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden SCOH, waaronder 36 basisscholen en 2 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ressorteren (2011 – 2015); daarvoor lid bestuur (vanaf 2006)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Prot. Chr. Peuterspeelzalen, waaronder 28 peuterspeelzalen ressorteren (2011 – 2015), daarvoor lid bestuur (vanaf 2006)
 • Voorzitter Bestuur Stichting Belangenbehartiging SCOH (2011-2015) daarvoor lid bestuur (vanaf 2006)
 • Technisch Voorzitter Kerkenraad Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk (2010-2012)
  • Landelijke geschillencommissies: (Plvv) Voorzitter van een aantal (landelijke) geschillencommissies in het onderwijs (zowel het bijzonder neutraal als het openbaar onderwijs; op het gebied van de rechtspositie, medezeggenschap, functiewaardering, etc. ( 1981 – 2009); thans nog lid Landelijke Bezwarencommissie Bestuursbeslissingen en sinds 2013 Lid Commissie voor geschillen CAO-BVE (Stichting Onderwijsgeschillen) en Lid Commissie van Beroep Prot. Chr. VO en HBO, in stand gehouden door de Besturenraad.
  • Interne geschillencommissies: Lid interne klachtencommissie Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OBS Amsterdam), (april 2009-2014) en interne klachten en- en examencommissies van Zaam, MBO Amersfoort en MBO Utrecht (voorheen Amarantis); voorzitter van enkele interne klachtencommissies en bezwarebezwarencommissies Sociaal Plan
  • Externe vertrouwenspersoon (bij klachten) op basisschool Willem de Zwijger te Scheveningen (2004 – heden); bij de Montessorischool Waalsdorp te Den Haag (2012 – heden), de VBS (2011-heden), Pantha Rhei (2014-heden), SCOL (2014 – heden) en BOOR (2014-heden)
  • Secretaris Oecumenisch Beraad Scheveningen (2003 – heden);
  • Lid adviescommissie sociale begeleiding na fusie Stichting Bosch en Duin en Prot. Chr. Stichting Schevenings Zorg Palet (2005 – 2007).
  • Voorzitter korfbalvereniging KVS (2001 – 2005);
  • Lid van het curatorium van een bijzondere leerstoel aan de Rijks Universiteit te Leiden (1992 – 2004);
  • Lid (secretaris resp. plvv. vz van het bestuur van basisschool Willem de Zwijger te Scheveningen (1985 – 1991).

Lidmaatschappen

 • Lid Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen
 • Lid Vereniging voor Onderwijsrecht